تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  لینک دوستان

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

   

  تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته زبان و ادبیات فارسی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه زبان و ادبیات فارسی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .

   

  نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

  برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته زبان و ادبیات فارسی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری زبان و ادبیات فارسی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .

   

   

   

   

   

  تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

  کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
  زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران مرکزی 3307 الی 3334 3110 الی 3306 2909 الی 3109
  زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران شمال 3263 الی 3290 3066 الی 3262 2865 الی 3065
  زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران جنوب 3231 الی 3258 3034 الی 3230 2833 الی 3033
  زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران جنوب 3231 الی 3258 3034 الی 3230 2833 الی 3033
  زبان و ادبیات فارسی / واحد علوم و تحقیقات 3215 الی 3242 3018 الی 3214 2817 الی 3017
  زبان و ادبیات فارسی / واحد کرج 2842 الی 2869 2645 الی 2841 2444 الی 2644
  زبان و ادبیات فارسی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 2639 الی 2666 2442 الی 2638 2241 الی 2441
  زبان و ادبیات فارسی / واحد رودهن 2424 الی 2451 2227 الی 2423 2026 الی 2226
  زبان و ادبیات فارسی / واحد ورامین 2353 الی 2380 2156 الی 2352 1955 الی 2155
  زبان و ادبیات فارسی / واحد شیراز 2352 الی 2379 2155 الی 2351 1954 الی 2154
  زبان و ادبیات فارسی / واحد کاشان 2302 الی 2329 2105 الی 2301 1904 الی 2104
  زبان و ادبیات فارسی / واحد مشهد 2204 الی 2231 2007 الی 2203 1806 الی 2006
  زبان و ادبیات فارسی / واحد اراک 2197 الی 2224 2000 الی 2196 1799 الی 1999
  زبان و ادبیات فارسی / واحد چالوس 2187 الی 2214 1990 الی 2186 1789 الی 1989
  زبان و ادبیات فارسی / واحد ساوه 2109 الی 2136 1912 الی 2108 1711 الی 1911
  زبان و ادبیات فارسی / واحد تبریز 2107 الی 2134 1910 الی 2106 1709 الی 1909
  زبان و ادبیات فارسی / واحد زنجان 2089 الی 2116 1892 الی 2088 1691 الی 1891
  زبان و ادبیات فارسی / واحد یزد 1938 الی 1965 1741 الی 1937 1540 الی 1740
  زبان و ادبیات فارسی / واحد نجف آباد 1792 الی 1819 1595 الی 1791 1394 الی 1594
  زبان و ادبیات فارسی / واحد نیشابور 1630 الی 1657 1433 الی 1629 1232 الی 1432
  زبان و ادبیات فارسی / واحد ارومیه 1596 الی 1623 1399 الی 1595 1198 الی 1398
  زبان و ادبیات فارسی / واحد خرم آباد 1503 الی 1530 1306 الی 1502 1105 الی 1305
  زبان و ادبیات فارسی / واحد شهرکرد 1365 الی 1392 1168 الی 1364 967 الی 1167
  زبان و ادبیات فارسی / واحد سنندج 1220 الی 1247 1023 الی 1219 822 الی 1022
  زبان و ادبیات فارسی / واحد دزفول 1123 الی 1150 926 الی 1122 725 الی 925
  زبان و ادبیات فارسی / واحد یاسوج 1102 الی 1129 905 الی 1101 704 الی 904
  زبان و ادبیات فارسی / واحد علی آبادکتول 1007 الی 1034 810 الی 1006 609 الی 809
  زبان و ادبیات فارسی / واحد فیروزآباد 864 الی 891 667 الی 863 466 الی 666
  زبان و ادبیات فارسی / واحد دهاقان 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
  زبان و ادبیات فارسی / واحد مهاباد 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
  زبان و ادبیات فارسی / واحد بوشهر 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
  زبان و ادبیات فارسی / واحد خدابنده 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
  زبان و ادبیات فارسی / واحد دورود 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
  زبان و ادبیات فارسی / واحد ایذه 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
  زبان و ادبیات فارسی / واحد رامهرمز 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
  زبان و ادبیات فارسی / واحد شوشتر 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
  زبان و ادبیات فارسی / واحد بروجرد 719 الی 746 522 الی 718 321 الی 521
  زبان و ادبیات فارسی / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 717 الی 744 520 الی 716 319 الی 519
  زبان و ادبیات فارسی / واحد اقلید 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503

   

  کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عرفانی / واحد فسا 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عرفانی / واحد کرج 2452 الی 2479 2255 الی 2451 2054 الی 2254
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد اراک 1373 الی 1400 1176 الی 1372 975 الی 1175
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد اراک 1373 الی 1400 1176 الی 1372 975 الی 1175
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد دهاقان 827 الی 854 630 الی 826 429 الی 629
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد ساوه 1200 الی 1227 1003 الی 1199 802 الی 1002
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد نجف آباد 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد همدان 1365 الی 1392 1168 الی 1364 967 الی 1167
  زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد ورامین 1838 الی 1865 1641 الی 1837 1440 الی 1640

   

  راهنما :

  1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

  2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest),  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی ,تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن ,تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس ,تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند, تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ ,تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد

  نویسنده : Heyvagroup بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 7 شهريور 1396 ساعت: 14:20

  نويسندگان

  آخرین مطالب

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :