تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  لینک دوستان

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

   

  تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مدیریت بازرگانی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


   

  نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

  برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت بازرگانی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مدیریت بازرگانی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .

   

   

   

   

  تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

   

  کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران مرکزی 3467 الی 3494 3270 الی 3466 3069 الی 3269
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات 3461 الی 3488 3264 الی 3460 3063 الی 3263
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران شمال 3438 الی 3465 3241 الی 3437 3040 الی 3240
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران جنوب 3423 الی 3450 3226 الی 3422 3025 الی 3225
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد قزوین 2923 الی 2950 2726 الی 2922 2525 الی 2725
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد رودهن 2904 الی 2931 2707 الی 2903 2506 الی 2706
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد شهرقدس 2834 الی 2861 2637 الی 2833 2436 الی 2636
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد قم 2813 الی 2840 2616 الی 2812 2415 الی 2615
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد سمنان 2701 الی 2728 2504 الی 2700 2303 الی 2503
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد رشت 2696 الی 2723 2499 الی 2695 2298 الی 2498
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد زنجان 2632 الی 2659 2435 الی 2631 2234 الی 2434
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد بابل 2580 الی 2607 2383 الی 2579 2182 الی 2382
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد همدان 2572 الی 2599 2375 الی 2571 2174 الی 2374
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد ساری 2557 الی 2584 2360 الی 2556 2159 الی 2359
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد مبارکه 2552 الی 2579 2355 الی 2551 2154 الی 2354
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد یزد 2542 الی 2569 2345 الی 2541 2144 الی 2344
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تبریز 2509 الی 2536 2312 الی 2508 2111 الی 2311
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد علی آبادکتول 2334 الی 2361 2137 الی 2333 1936 الی 2136
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد بیرجند 2269 الی 2296 2072 الی 2268 1871 الی 2071
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تربت حیدریه 2257 الی 2284 2060 الی 2256 1859 الی 2059
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی 2244 الی 2271 2047 الی 2243 1846 الی 2046
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2192 الی 2219 1995 الی 2191 1794 الی 1994
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تبریز-پردیس مجتمع بین الملل تبریز 2135 الی 2162 1938 الی 2134 1737 الی 1937
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد امارات متحده عربی 1835 الی 1862 1638 الی 1834 1437 الی 1637
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد ابهر 1772 الی 1799 1575 الی 1771 1374 الی 1574
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد عجب شیر 1585 الی 1612 1388 الی 1584 1187 الی 1387
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 1549 الی 1576 1352 الی 1548 1151 الی 1351
  مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس 1468 الی 1495 1271 الی 1467 1070 الی 1270

   

  راهنما :

  1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

  2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
  منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96
   
   
   
   
   

  هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest),  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

   

   

  جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند ,تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزادهیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی ,مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) ,آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT ,مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس
  جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند ,تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد
  نویسنده : Heyvagroup بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1396 ساعت: 17:28

  نويسندگان

  آخرین مطالب

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :