حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 - 98

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

لینک دوستان

امکانات وب

 

نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم اقتصادی 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم اقتصادی 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم اقتصادی 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

 

 

 

 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسه دوره نام گرایش تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه اقتصاد ایران 5201 الی 5300 4951 الی 5200 4800 الی 4950
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه اقتصاد پولی 5117 الی 5216 4867 الی 5116 4716 الی 4866
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه اقتصاد بین الملل 5115 الی 5214 4865 الی 5114 4714 الی 4864
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه اقتصاد بین الملل 5115 الی 5214 4865 الی 5114 4714 الی 4864
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه توسعه اقتصادی 4932 الی 5031 4682 الی 4931 4531 الی 4681
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه اقتصاد منابع 4875 الی 4974 4625 الی 4874 4474 الی 4624
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه اقتصاد پولی 4854 الی 4953 4604 الی 4853 4453 الی 4603
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه توسعه اقتصادی 4841 الی 4940 4591 الی 4840 4440 الی 4590
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه اقتصادسنجی 4826 الی 4925 4576 الی 4825 4425 الی 4575
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه اقتصادسنجی 4793 الی 4892 4543 الی 4792 4392 الی 4542
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه اقتصاد پولی 4717 الی 4816 4467 الی 4716 4316 الی 4466
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه توسعه اقتصادی 4626 الی 4725 4376 الی 4625 4225 الی 4375
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه توسعه اقتصادی 4545 الی 4644 4295 الی 4544 4144 الی 4294
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم توسعه اقتصادی 4514 الی 4613 4264 الی 4513 4113 الی 4263
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم اقتصاد منابع 4476 الی 4575 4226 الی 4475 4075 الی 4225
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم اقتصاد سنجی 4414 الی 4513 4164 الی 4413 4013 الی 4163
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه اقتصاد منابع 4398 الی 4497 4148 الی 4397 3997 الی 4147
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه اقتصاد شهری و منطقه ای 4385 الی 4484 4135 الی 4384 3984 الی 4134
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه اقتصاد پولی 4385 الی 4484 4135 الی 4384 3984 الی 4134
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریز روزانه اقتصاد بین الملل 4379 الی 4478 4129 الی 4378 3978 الی 4128
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد روزانه اقتصاد پولی 4337 الی 4436 4087 الی 4336 3936 الی 4086
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد بین الملل 4252 الی 4351 4002 الی 4251 3851 الی 4001
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه اقتصاد بخش عمومی  4195 الی 4294 3945 الی 4194 3794 الی 3944
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد پولی 4127 الی 4226 3877 الی 4126 3726 الی 3876
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد پولی 4112 الی 4211 3862 الی 4111 3711 الی 3861
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد بخش عمومی  4112 الی 4211 3862 الی 4111 3711 الی 3861
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه اقتصاد بخش عمومی  4112 الی 4211 3862 الی 4111 3711 الی 3861
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه اقتصادسنجی 4101 الی 4200 3851 الی 4100 3700 الی 3850
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه اقتصاد بین الملل 4101 الی 4200 3851 الی 4100 3700 الی 3850
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) روزانه اقتصادسنجی 4098 الی 4197 3848 الی 4097 3697 الی 3847
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه اقتصاد مالی 4086 الی 4185 3836 الی 4085 3685 الی 3835
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد پولی 4068 الی 4167 3818 الی 4067 3667 الی 3817
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم اقتصاد بین الملل 4031 الی 4130 3781 الی 4030 3630 الی 3780
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم اقتصاد سلامت 4031 الی 4130 3781 الی 4030 3630 الی 3780
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه توسعه اقتصادی 4028 الی 4127 3778 الی 4027 3627 الی 3777
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد روزانه توسعه اقتصادی 4028 الی 4127 3778 الی 4027 3627 الی 3777

 

 

نام دانشگاه یا موسسه دوره نام گرایش تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه توسعه اقتصادی 4001 الی 4100 3751 الی 4000 3600 الی 3750
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه اقتصاد بخش عمومی  3991 الی 4090 3741 الی 3990 3590 الی 3740
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه اقتصادسنجی 3989 الی 4088 3739 الی 3988 3588 الی 3738
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه توسعه اقتصادی 3981 الی 4080 3731 الی 3980 3580 الی 3730
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه اقتصاد بین الملل 3915 الی 4014 3665 الی 3914 3514 الی 3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد بین الملل 3915 الی 4014 3665 الی 3914 3514 الی 3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد منابع 3915 الی 4014 3665 الی 3914 3514 الی 3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه اقتصاد ایران 3847 الی 3946 3597 الی 3846 3446 الی 3596
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) نوبت دوم اقتصاد پولی 3720 الی 3819 3470 الی 3719 3319 الی 3469
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه توسعه اقتصادی 3624 الی 3723 3374 الی 3623 3223 الی 3373
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) نوبت دوم توسعه اقتصادی 3621 الی 3720 3371 الی 3620 3220 الی 3370
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی  3307 الی 3406 3057 الی 3306 2906 الی 3056
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه اقتصاد بین الملل 3090 الی 3189 2840 الی 3089 2689 الی 2839
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان اقتصاد بین الملل 3077 الی 3176 2827 الی 3076 2676 الی 2826
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان اقتصاد پولی 3024 الی 3123 2774 الی 3023 2623 الی 2773
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان نوبت دوم اقتصاد پولی 3001 الی 3100 2751 الی 3000 2600 الی 2750
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم اقتصاد پولی 3000 الی 3099 2750 الی 2999 2599 الی 2749
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم توسعه اقتصادی 2988 الی 3087 2738 الی 2987 2587 الی 2737
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد پولی 2910 الی 3009 2660 الی 2909 2509 الی 2659
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه اقتصاد پولی 2901 الی 3000 2651 الی 2900 2500 الی 2650
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه توسعه اقتصادی 2901 الی 3000 2651 الی 2900 2500 الی 2650
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه اقتصاد بین الملل 2901 الی 3000 2651 الی 2900 2500 الی 2650
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی  2870 الی 2969 2620 الی 2869 2469 الی 2619
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد بین الملل 2863 الی 2962 2613 الی 2862 2462 الی 2612
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان اقتصاد پولی 2863 الی 2962 2613 الی 2862 2462 الی 2612
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم اقتصاد مالی 2861 الی 2960 2611 الی 2860 2460 الی 2610
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد بخش عمومی  2837 الی 2936 2587 الی 2836 2436 الی 2586
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم اقتصاد سنجی 2836 الی 2935 2586 الی 2835 2435 الی 2585
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 2830 الی 2929 2580 الی 2829 2429 الی 2579
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم اقتصاد شهری و منطقه ای 2826 الی 2925 2576 الی 2825 2425 الی 2575
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم توسعه اقتصادی 2822 الی 2921 2572 الی 2821 2421 الی 2571
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 2802 الی 2901 2552 الی 2801 2401 الی 2551
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم اقتصاد منابع 2794 الی 2893 2544 الی 2793 2393 الی 2543
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم اقتصاد پولی 2782 الی 2881 2532 الی 2781 2381 الی 2531
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم اقتصاد بین الملل 2717 الی 2816 2467 الی 2716 2316 الی 2466
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد سنجی 2706 الی 2805 2456 الی 2705 2305 الی 2455
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان نوبت دوم اقتصاد بخش عمومی  2701 الی 2800 2451 الی 2700 2300 الی 2450
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 2675 الی 2774 2425 الی 2674 2274 الی 2424
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان اقتصاد منابع 2631 الی 2730 2381 الی 2630 2230 الی 2380
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 2607 الی 2706 2357 الی 2606 2206 الی 2356
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم اقتصاد بین الملل 2584 الی 2683 2334 الی 2583 2183 الی 2333
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور اقتصاد اسلامی 2479 الی 2578 2229 الی 2478 2078 الی 2228
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالت غیرانتفاعی اقتصاد پولی 2128 الی 2227 1878 الی 2127 1727 الی 1877
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان اقتصاد بین الملل 2004 الی 2103 1754 الی 2003 1603 الی 1753
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 1712 الی 1811 1462 الی 1711 1311 الی 1461
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان اقتصاد بخش عمومی  1663 الی 1762 1413 الی 1662 1262 الی 1412
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان توسعه اقتصادی 1601 الی 1700 1351 الی 1600 1200 الی 1350
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 1177 الی 1276 927 الی 1176 776 الی 926
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) پردیس خودگردان اقتصاد سنجی 1085 الی 1184 835 الی 1084 684 الی 834

1.    اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2.    اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو  بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

 

 

 

 

 

 

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 - 98 

 

 

 

اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گازحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

نویسنده : Heyvagroup بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 19:28
برچسب‌ها : حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی ,

نويسندگان

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :