حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 - 98

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

لینک دوستان

امکانات وب

 

 

شرکت کنندگان در آزمون دکتری 97 که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود ، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی ، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند . داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد ، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم .

 


 

نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 را به سه بخش خوشبینانه ،منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد . در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 به شرح زیر می باشد :

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه

حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343
حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343
حقوق خصوصی / واحد اراک 2594 الی 2693 2344 الی 2593 2193 الی 2343
حقوق خصوصی / واحد اردبیل 2387 الی 2486 2137 الی 2386 1986 الی 2136
حقوق خصوصی / واحد اردبیل 2387 الی 2486 2137 الی 2386 1986 الی 2136
حقوق خصوصی / واحد ارومیه 2386 الی 2485 2136 الی 2385 1985 الی 2135
حقوق خصوصی / واحد ارومیه 2386 الی 2485 2136 الی 2385 1985 الی 2135
حقوق خصوصی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2574 الی 2673 2324 الی 2573 2173 الی 2323
حقوق خصوصی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2574 الی 2673 2324 الی 2573 2173 الی 2323
حقوق خصوصی / واحد امارات متحده عربی 1898 الی 1997 1648 الی 1897 1497 الی 1647
حقوق خصوصی / واحد امارات متحده عربی 1898 الی 1997 1648 الی 1897 1497 الی 1647
حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246
حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246
حقوق خصوصی / واحد آیت ا... آملی 2497 الی 2596 2247 الی 2496 2096 الی 2246
حقوق خصوصی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2133 الی 2232 1883 الی 2132 1732 الی 1882
حقوق خصوصی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 2133 الی 2232 1883 الی 2132 1732 الی 1882
حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038
حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038
حقوق خصوصی / واحد بیرجند 2289 الی 2388 2039 الی 2288 1888 الی 2038
حقوق خصوصی / واحد تبریز 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223
حقوق خصوصی / واحد تبریز 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2185 الی 2284 1935 الی 2184 1784 الی 1934
حقوق خصوصی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2185 الی 2284 1935 الی 2184 1784 الی 1934
حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران شمال 3162 الی 3261 2912 الی 3161 2761 الی 2911
حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972
حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972
حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972
حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972
حقوق خصوصی / واحد تهران مرکزی 3223 الی 3322 2973 الی 3222 2822 الی 2972
حقوق خصوصی / واحد خرم آباد 2381 الی 2480 2131 الی 2380 1980 الی 2130
حقوق خصوصی / واحد خرم آباد 2381 الی 2480 2131 الی 2380 1980 الی 2130
حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223
حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه

حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223
حقوق خصوصی / واحد دامغان 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223
حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310
حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310
حقوق خصوصی / واحد زنجان 2561 الی 2660 2311 الی 2560 2160 الی 2310
حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355
حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355
حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355
حقوق خصوصی / واحد ساری 2606 الی 2705 2356 الی 2605 2205 الی 2355
حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302
حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302
حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302
حقوق خصوصی / واحد سمنان 2553 الی 2652 2303 الی 2552 2152 الی 2302
حقوق خصوصی / واحد شیراز 2562 الی 2661 2312 الی 2561 2161 الی 2311
حقوق خصوصی / واحد شیراز 2562 الی 2661 2312 الی 2561 2161 الی 2311
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات 3186 الی 3285 2936 الی 3185 2785 الی 2935
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2138 الی 2237 1888 الی 2137 1737 الی 1887
حقوق خصوصی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2138 الی 2237 1888 الی 2137 1737 الی 1887
حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد قائم شهر 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603
حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603
حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603
حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603
حقوق خصوصی / واحد قم 2854 الی 2953 2604 الی 2853 2453 الی 2603
حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711
حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711
حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711
حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711
حقوق خصوصی / واحد کرج 2962 الی 3061 2712 الی 2961 2561 الی 2711
حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078
حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078
حقوق خصوصی / واحد کرمانشاه 2329 الی 2428 2079 الی 2328 1928 الی 2078
حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161
حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161
حقوق خصوصی / واحد گرگان 2412 الی 2511 2162 الی 2411 2011 الی 2161
حقوق خصوصی / واحد مراغه 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064
حقوق خصوصی / واحد مراغه 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064
حقوق خصوصی / واحد مشهد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد مشهد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد میبد 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133
حقوق خصوصی / واحد میبد 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133
حقوق خصوصی / واحد نجف آباد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد نجف آباد 2519 الی 2618 2269 الی 2518 2118 الی 2268
حقوق خصوصی / واحد نراق 2418 الی 2517 2168 الی 2417 2017 الی 2167
حقوق خصوصی / واحد نراق 2418 الی 2517 2168 الی 2417 2017 الی 2167
حقوق خصوصی / واحد نیشابور 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133
حقوق خصوصی / واحد نیشابور 2384 الی 2483 2134 الی 2383 1983 الی 2133
حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404
حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404
حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404
حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404
حقوق خصوصی / واحد ورامین 2655 الی 2754 2405 الی 2654 2254 الی 2404
حقوق خصوصی / واحد یاسوج 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064
حقوق خصوصی / واحد یاسوج 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064

 

  1.  اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
  2.  اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
    لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزادمی باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .

 

تخمین تراز قبول از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97

داوطلبان دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 می توانند با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کرده و بعد از وارد کردن درصد دروس در نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 ، تراز تقریبی خود را مشاهده نمایند . تراز تقریبی به دست آمده به داوطلبان این امکان را می دهد تا با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری حقوق خصوصی دانشگاه های سراسری هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانهمشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو  بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید .

 

 

 

منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 - 98 

 

 

اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گازحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزادحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

نویسنده : Heyvagroup بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 13:16
برچسب‌ها : حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد,

نويسندگان

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :